28 مرداد 97 چندتا جوون دور هم جمع شدن گفتن بیاید راجبه همه چی آزادانه با هم حرف بزنیم .


خب بریم کجا ؟


اینجا رو ساختیم ...