گفتگوی دسته جمعی خوبه

چون از زوایای مختلف به یک قضیه نگاه میشه .

چون شیوه ی صحیح هم صحبتی با هم دیگه رو یاد میگیریم .

چون خود هم صحبتی حس خوشایندی داره که شاید چیز دیگه ای نداشته باشش .

پس بیاید دیالوگ رو شروع کنیم ...

در دیالوگ به کجا باید برسیم ؟

#دیالوگ